Digital Sinage

Indoor Digital Signage

  • นวัตกรรมดิจิตอลบอร์ดประหยัดพลังงาน
  • ควบคุมการรับส่งโฆษณาด้วยระบบ Cloud
  • รองรับ Wifi, Bluetooth
  • รองรับการแสดงผลวีดีโอ และรูปภาพนิ่ง พร้อมทั้งสามารถวาง TEMPLATE ได้หลายรูปแบบ
  • รองรับไฟล์ทุกนามสกุล
Visitors: 133,402